Jobcenter Siegen-Wittgenstein

Sözlük ve Ekler

Kavramların tanımı

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (Faaliyet Etkinleştirme ve İşe Yerleştirmeye Yönelik Ödeme Fişi Uygulaması)

Faaliyet etkinleştirme ve işe yerleştirmeye yönelik ödeme fişi uygulaması yardımıyla, bir işverenin yanında işe yerleştirilebilmeniz için veya özel bir iş bulma aracı kurumdan eğitim veya hizmet alabilmeniz için, ödeme fişi düzenleyebilmektedir. Bu tip bir ödeme fişinin içerik ve kapsamı, uygulama sırasında sorumlu irtibat yetkilinizle birlikte belirlenmektedir. Ardından bu ödeme fişini, belirli bir geçerlilik süresi içerisinde ve ancak, içerisinde belirtilen içerik ve kapsam uyarınca kullanabilirsiniz. İşbu ödeme fişi, masrafların üstlenileceğine dair teminat olarak ilgili kuruma, işverene veya özel iş bulma aracı kurumuna ibraz edilir, söz konusu ödeme fişinin tüm şartların (örneğin ilgili eğitim/hizmet içeriklerinin verilmesi ve uygulama yerinin sağlanması gibi) yerine getirilmesi kaydıyla, işbu ödeme fişi geçerli olacaktır.

Antrag (Başvuru)

Temel teminatınıza ilişkin edimler için bir başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu edimler prensip olarak, başvurudan önceki zamanlar için ödenmezler. Bu yüzden başvurunuzu mümkün olan en kısa zamanda ARGE’ye yönlendiriniz. Başvuruyu formsuz olarak da, yani yazılı olarak, telefonla veya şahsen de yapabilirsiniz. Ancak gerekli belgeleri her ihtimalde sonradan ibraz etmeniz gerekir. Prensip olarak başvuru, sizinle beraber ihtiyaç birliği içinde yaşayan başka kişilere ilişkin edimler için başvuruyu da kapsar. Eğer ihtiyaç birliğiniz içindeki üyeler kendileri bir ihtiyaç birliği meydana getirirlerse – örneğin 18 yaşını doldurarak –, o zaman bu kişilerin başvuruda bulunması gerekir. Eğer bu, örneğin Cumartesileri, Pazarları veya tatil günleri mümkün olmuyorsa, bundan dolayı bir dezavantaj doğmaz. Böyle bir durumda bunların, ARGE’nin yeniden açıldığı ilk gün başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Arbeitsgelegenheit (İş Fırsatı)

Uzun bir işsizlik döneminin ardından, çalışmanın günlük hayata entegre edilmesi ve artan ihtiyaçların dengelenmesi amacıyla, iş ve işçi bulma kurumu merkezi tarafından sağlanan iş fırsatları, size sunulan bir hizmettir. Ekseriyetle yaratıcı alanlarda farklı faaliyetler, uygulanır ve hangi faaliyet alanının uygun olduğu, ilgili irtibat yetkilisi tarafından tespit edilir.

İşbu kapsamda, kamu menfaatine angarya işler söz konusu olması nedeniyle, resmi bir istihdam mümkün değildir.

İşbu uygulama çerçevesindeki faaliyetler için, bu uygulamadan kaynaklanan masraflarınızın bedeli, götürü usulde saati 1,50 Avro üzerinden tazmin edilir. İşbu tazminat tutarı, örneğin ortaya çıkan yol masraflarının karşılanması amacıyla kullanılabilir.

Arbeitsunfähigkeit (Çalışamazlık)

Çalışamazlık durumunda, sosyal sigorta içindeki korumayı muhafaza edersiniz ve şimdiye kadar ödenen işsizlik parası II tutarında ödeme alırsınız. Eğer başvuru sonrasında veya temel teminatınıza ilişkin edimlerin alınması esnasında çalışamaz durumda hastalanırsanız, çalışamazlığınızı hemen bildirmekle ve çalışamazlığa ve çalışamazlığın muhtemel süresine ilişkin bir doktor raporunu ibraz etmeniz gerekir. Eğer çalışamazlık durumu, doktor tarafından raporlandırılan süreden uzun sürecekse, bunu, bir başka doktor raporu ile yazılı olarak kanıtlamanız gerekir. Tekrar çalışabilir durumda olduğunuzda, lütfen bu durumu da hemen bildiriniz.

Auszahlung (Ödeme)

Geçim temini için olan ödemeler, yardıma muhtaçlık durumunun her ayı için peşinen ödenir. Burada her tam ay, 30 takvim günü itibariyle hesaplanır. Eğer ödemeler, tam bir ay için değillerse, böyle kısmi aylarda, ödeme hak ve talebinin başlangıcında ve bitiminde her gün için, aylık ödemenin 1/30’u ödenir.

ARGE ayrıca, devam eden ayın ilk işgününde ödeme tutarına tasarruf edebilmenizi temin eder. Ancak örneğin hesabınıza gecikmeli alacak kaydı veya mahsuplaşma amacıyla ödeme talimatının gecikmeli tebliği gibi olası gecikmelere ARGE etki edememektedir. Ayrıca ilk havaleyi ne zaman için bekleyeceğiniz, başvuru belgelerini ne zaman verdiğinize de bağlıdır. Başvurular mümkün olduğunca çabuk şekilde işlenir, ancak yine de belirli bir zaman gereklidir. Bu yüzden başvurunuzu ve ilgili belgeleri mümkün olan en kısa sürede ve eksiksiz olarak teslim ediniz. Ancak bundan sonra başvurunuz işleme alınabilir.

Seçim

B

Barcheckverfahren (Nakit ödeme)

Yerel bir bankada hesabınız yoksa, para ödemesi, tarafınıza "mahsup için ödeme talimatıyla" gönderilir. Bu parayı, Deutsche Post’un veya Deutsche Postbank’ın ödeme yapan tüm şubelerinden kendiniz veya tarafınızdan yetkilendirilen bir başka kişi nakit olarak çekebilir. Ancak bunun için 2,85 Euro tutarında masraf ortaya çıkmakta olup, bu tutar, size ödenecek paranın içinden kesilmektedir. Eğer sizin için bir bankada bir hesap açılmasının mümkün olmadığını yazılı şekilde kanıtlayabilirseniz, yukarıda anılan masraf alınmaz. Ancak ek olarak ödeme yapan şube tarafından nakit ödeme durumunda aşağıdaki ödeme masrafları tahsil edilir ve bunların üzerine kurumun herhangi bir etkisi yoktur: 50 Euro’ya kadar ödeme tutarında 3,50 Euro harç, 50 ila 250 Euro ödeme tutarında 4,00 Euro harç, 250 ila 500 Euro ödeme tutarında 5,00 Euro harç, 500 ve 1.000 Euro arası ödemede 6,00 Euro harç ve 1.000 ila 1.500 Euro ödeme tutarında 7,50 Euro harç.

Bedarfsgemeinschaft (ıhtiyaç birliği)

ıhtiyaç birliği prensipte aile ile eşdeğerdedir. Bu birliğe, kazanç sağlayabilir yardıma muhtaçlar, kazanç sağlayabilir yardıma muhtaçların partneri olarak sürekli ayrı yaşamayan eş, kazanç sağlayabilir yardıma muhtaç ile evlilik birliği benzeri bir birliktelik sürdüren kişi, sürekli ayrı yaşamayan, kayıtlı hayat arkadaşı ve kazanç sağlayabilir yardıma muhtaç kişinin veya partnerinin aynı evde ikamet eden reşit olmayan, bekar çocukları dahildir.

Kendi ihtiyaçlarını kendi gelirleriyle karşılayabiliyorlarsa veya kendilerinin bir çocuğu varsa, reşit olmayan çocuklar, ebeveynlerinin ihtiyaç birliğine dahil sayılmazlar. Bu durumda kendi çocuklarıyla ayrı bir ihtiyaç birliği oluşturmuş olurlar. Eğer ebeveynler kazanç sağlayabilir durumda değillerse, asgari bir çocuklarının kazanç sağlayabilir olması halinde – yani asgari 15 yaşında olması halinde, reşit olmayan çocuklarıyla bir ihtiyaç birliği meydana getirirler.

Bescheide und Rechtsbehelfe (Bildirimler ve hukuki yardım)

Tarafınızdan talep edilen edime ve sonradan yapılacak tüm değişikliklere ilişkin kararları ARGE size yazılı olarak bildirir. Başvurunuza tam olarak karşılık verilemeyecekse veya hiç karşılık verilemeyecekse de, ödeme düşürülecekse veya tamamen durdurulacaksa ya da ödemeyi haksız olarak alıyorsanız ve geriye ödemeniz gerekiyorsa da bir bildirim alırsınız.

Seçim

C

Chancengleichheit (Fırsat Eşitliği)

İş hayatında fırsat eşitliği konusu, tüm politik düzlemlerde ele alınmaktadır. Burada temel amaç, cinsiyet, yaş, ırk veya dininden bağımsız olarak, uzun vadeli bir şekilde herkese eşit şartlar altında, eşit seviyede maaş alarak ve iş başvurusu anında eşit istihdam fırsatına sahip olmalarını gerçekleştirmektir.

Seçim

E

Eingliederungsvereinbarung (ışe alma/uyum sözleşmesi)

Siz ve ARGE’deki muhatabınız arasındaki bir sözleşmeyle, işe intibakınızın nasıl sağlanacağı kararlaştırılacak. Uyum sözleşmesi olarak adlandırılan bu sözleşmeyle, projeye nasıl iştirak edeceğiniz tespit edilmektedir. Yasal olarak öngörülen uyum sözleşmesi, altı aylık bir süre için akdedilmekte, 2006’dan itibaren oniki aylık süre için akdedilmekte, ihtiyaç durumunda uyumlu hale getirilmekte ve kararlaştırılan sürenin bitiminden sonra geliştirilir.

Einkommen (Gelir)

ışsizlik parası II ve sosyal yardım parası sadece, kendi geçimini ve kendisiyle ihtiyaç birliği içinde yaşayan üyelerin geçimini kendi gücüyle sağlayamayan veya yeterli derecede temin edemeyen kişilere ödenir. Bu nedenle ihtiyaç birliğinin tüm üyelerinin özellikle gelirleri ve varlıkları, belirli önkoşullar altında dikkate alınır. ıhtiyaç birliğine, siz ve partnerinizle beraber reşit ve evli olmayan çocuklarınız veya partnerinizin çocukları dahildir. Bu nedenle başvuruda ve gelir beyannamesinde ve ayrıca kazanç belgesinde, aynı evde yaşayan diğer kişilerin de gelir koşulları sorulmaktadır.

Gelire, örneğin bağımsız olarak yapılan veya bağımsız şekilde yapılmayan, kazanç sağlayıcı bir faaliyet, işsizlik parası veya hastalık parası gibi ücret tazminatları, sermaye ve faiz gelirleri veya kira gelirleri, nafaka, çocuk parası, emekli aylıkları ve hisse senetlerinden doğan kazançlar dahildir.

Einstiegsgeld (Giriş parası)

Eğer sosyal sigortaya tabi veya bağımsız bir kazanç sağlayıcı faaliyete başlarsanız, ARGE, yardıma muhtaçlığınızın üstesinden gelebilmeniz için size zamansal olarak sınırlı bir avans ödeyebilir – yani giriş parasını. ARGE’deki muhatabınız, iş piyasasına dahil olmanız için giriş parasının gerekli olup olmadığına karar verir, buna ilişkin kesin yasal bir hak mevcut değildir. Bu para, azami 24 ay işsizlik parası II’ye ilaveten ödenir. Tutar, önceki işsizlik süresine ve gerektiğinde mevcut ihtiyaç birliğinin büyüklüğüne göre de belirlenir.

Erwerbsfähig (Kazanç sağlayabilir kişi)

Asgari 15 yaşında, ama 65 yaşını aşmamış olan ve genel iş piyasasının olağan koşulları altında günlük asgari üç saatliğine kazanç sağlayabilecek bir faaliyette bulunabilecek olan ve hastalık veya engellilik sebebiyle belli bir süre için bu durumdan etkilenmeyen herkes kazanç sağlayabilir olarak kabul edilir. Örneğin üç yaşın altındaki bir çocuk yetiştirdiğiniz için veya henüz okula devam ettiğiniz için geçici şekilde kazanç sağlayabilecek durumda olmanız beklenmeyecek olsa dahi, kazanç sağlayabilir kişi olarak kabul edilirsiniz.

Seçim

F

Freibeträge für Vermögen (Varlıklar için vergiden muaf tutarlar)

Doldurduğunuz her yaş için siz ve partneriniz, 200 Euro tutarında bir temel vergiden muaf tutar hakkı elde etmekte olup, bu, her biriniz için azami 13.000 Euro’ya kadar bir sınır için geçerlidir ve asgari olarak ise her biriniz için 4.100 Euro tutarından başlar. Eğer 1 Ocak 1948 öncesinde doğduysanız, doldurduğunuz her yaş için her defasında 520 Euro tutarında bir vergiden muaf tutar hakkı elde edersiniz; bunun azami sınırı her defasında 33.800 Euro’dur. 4100 € tutarındaki asgari vergiden muaf tutar, reşit olmayan çocuklar için de geçerlidir.

Karlar dahil olmak üzere Riester-anlaşması olarak adlandırılan anlaşmalardan ortaya çıkan tasarruflar, varlık olarak hesaba dahil edilmezler. Koşul: Lehdar olan kişi, yaşlılığa yönelik ihtiyat varlığını zamanından önce kullanmamalıdır. Yaşlılığa yönelik ihtiyat olarak işlev gören diğer varlıklar, kazanç sağlayabilir yardıma muhtaç kişinin ve partnerinin doldurduğu her yaş için 200 Euro’ya kadar bir tutar oranında mahsuptan muaf kalır. Maksimum vergiden muaf tutar, her defasında 13.000 Euro’dur. Koşul: Emeklilik ortaya çıkmadan önce değerlendirme, anlaşma yoluyla geri dönülemez şekilde mümkün değildir. Vergiden muaf tutar üzerindeki tutarların anlaşmayla hariç bırakılması, Sigorta Anlaşması Yasasının 165. maddesi, 3. paragrafı uyarınca yasaktır. Vergiden muaf tutar, 750 Euro’dur ve ihtiyaç birliği içinde yaşayan her yardıma muhtaçta dikkate alınır.

Örneğin ölçülü ev eşyaları varlıklara dahil sayılmazlar – ölçülü olarak kabul edilenler, evin idaresi ve ikamet için gerekli veya asgari olarak olağan olan eşyalar kabul edilir. Ayrıca kazanç sağlayabilir her yardıma muhtaç kişinin ölçülü bir motorlu taşıtı veya emeklilik sigortası yükümlülüğünden muafiyet durumunda emeklilik döneminin garantiye alınması için olan eşya ve haklar buna dahildir.

Siz veya partneriniz, yasal emeklilik sigortasındaki sigorta yükümlülüğünden muaf olduğunuz anda, emeklilik döneminin garantiye alınması için olan yazılı şekilde kanıtlanan varlıklar dikkate alınmazlar. Ancak yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde bu varlıkların emeklilik dönemini garantiye almaya yönelik olduğu anlaşılır olmalıdır. Yazılı bir kanıt, örneğin 60 yaşına kadar sermaye oluşturucu bir hayat sigortasına ilişkin bir sigorta poliçesi olabilir.

Yine ölçülü, kendinizin ikamet ettiği, mülkiyeti size ait bir daire veya arsa üzerinde kendinizin ikamet ettiği, ölçülü bir ev de hesaba dahil edilmez. Aynı husus, engelli veya bakıma muhtaç kişiler için ölçülü bir ev arsasının tedariki veya alımı için olan varlıklar için veya bir ev arsasının kısa süre içinde tedariki veya alınması için olan varlıklar için de geçerlidir. Ancak anılan ikinci durum için önkoşul, ev arsasının engelli veya bakıma muhtaç kişilerin ikamet etmesi amacına yönelik olması ve amacın, varlığın değerlendirilmesi veya kullanılması vasıtasıyla tehlikede olması halinde geçerlidir.

Değerlendirilmeleri açık olarak ekonomik olmayan nesneler ve haklar da muaftır. Burada, gelecekteki kar veya gelir beklentisinin değerlendirme vasıtasıyla hangi kapsamda kayıp olacağı önemli değildir. Bunun yerine ölçü kabul edilen, varlık durumunun güncel maddi değeridir. Eğer değerlendirme vasıtasıyla, bu maddi değerin yüzde onundan daha fazla altında kalınan bir sonuç elde edilirse, değerlendirme açık olarak ekonomik değildir.

Seçim

G

Geldauszahlung (Para ödemesi)

Prensip olarak temel teminata ilişkin ödemeler ücretsiz şekilde Federal Almanya Cumhuriyeti sınırları içindeki bir bankada bulunan hesabınıza havale edilir. Merkezi Kredi Komisyonunun (ZKA) tavsiyesi üzerine, tüm toplum grupları için cari hesaplar tutan kredi kuruluşları, eğer bu özel sebeplerden dolayı istisnai durumlar için beklenemeyecekse, her vatandaş için bir cari hesap (mevduat hesabı) hazır bulundururlar. Eğer havale yoluyla para almak istiyorsanız, kendinizin hesap sahibi olması veya ortak bir hesapta asgari müşterek hesap sahibi olmanız gerekir. On Euro altındaki bireysel tutarlar ödenmez, tutar aşılana kadar biriktirilir. Ancak eğer altı ayı aşkın bir süredir ödeme yapılmamışsa, on Euro altındaki tutar da ödenir.

Seçim

H

Hilfebedürftig (Yardıma muhtaç)

Kendi barınma ihtiyacınızı, bir işe alınmayı ve sizinle ihtiyaç birliği içinde yaşayan kişilerin barınma ihtiyacını, kendi gücünüzle ve imkanlarınızla temin edemiyorsanız veya yeterli şekilde temin edemiyorsanız, yardıma muhtaçsınız. Burada önkoşul, çalışma gücünüzü devreye sokmanız, kabul edilebilir bir iş yapmanız, kendi gelirinizi ve varlıklarınızı ve partnerinizin gelirini ve varlıklarını kullanmanız ve sosyal yardım ödemeleri için öncelikleri haklarınızı ve nafaka ödemelerine ilişkin haklarınızı talep ve dava etmenizdir.

Seçim

K

Kinderzuschlag (Çocuk zammı)

Gelirleriyle kendi asgari ihtiyaçlarını, işsizlik parası II ve sosyal yardım parası tutarında karşılayan, ancak reşit olmayan çocuklarının asgari ihtiyaçlarını hiç karşılayamayan veya sadece kısmen karşılayabilen, düşük kazanç sahibi ebeveynler, çocuk zammı hakkına sahiptirler. Çocuk zammı, çocuk başına aylık 185 Euro’ya kadar ödenir. Bu zam, azami 36 takvim ayı ödenir. Çocuk zammı hakkı, en erken Ocak 2005 itibariyle başlar. ışsizlik parası II ve sosyal yardım parası hakkına sahip ebeveynler, ek olarak çocuk zammı alamazlar, bunun ayrı olarak yazılı şekilde talep edilmesi gerekir.

Hak sahibi olan ebeveyn, reşit olmayan çocuklar ile aynı evde yaşayan ve bu çocuklar için zaten çocuk parası alandır. Ebeveynlerin, kendi asgari ihtiyaçlarını karşılamalarını mümkün kılacak bir asgari gelire ve varlığa sahip olmaları gerekir (alt sınır tutarı). Ancak bunların gelirleri ve varlıkları aynı zamanda, kendi asgari ihtiyaçlarından ve tüm reşit olmayan çocuklar için olan çocuk zammının toplamını (üst sınır tutarı) aşmamalıdır.

Bir çocuğun kendi geliri ve varlığı varsa, bu, çocuk zammını düşürür. Gelirinin ve varlığının düşülmesinden sonra bir çocuk zammı tutarı kalırsa, buna, ebeveynlerin alt sınır tutarını aşan geliri ve varlığı eklenir. Burada çalışma ile sağlanan gelirler yüzde 70’e kadar düşülür, ebeveynlerin diğer gelirleri veya varlıkları ise tam tutarında düşülür.

Krankenkassenwahl (Sağlık sandığı seçimi)

ışsizlik parası II’yi almadan önce, örneğin sosyal yardım parası aldığınız için, yasal bir sağlık sandığına dahil değildiyseniz, lütfen bir sağlık sandığına başvurun ve en kısa zamanda ilgili üyelik belgesini ibraz edin. ıkamet ettiğiniz yerdeki AOK’yı, eşinizin sağlık sandığını, ikametgahınız dahilinde yetkili bir yedek sigortayı veya, sağlık sandığına girişi mümkün kılan bir işletmede çalıştıysanız ya da ilgili işletme veya hizmet sandığının tüzüğü, işletme harici kişilerin üyeliğine izin veriyorsa, bir işletme veya hizmet sandığını seçebilirsiniz. Eğer bir sağlık sandığı seçmezseniz, ARGE tarafından seçilebilir bir sağlık sandığına dahil edilirsiniz.

Kranken- und Pflegeversicherung (Sağlık ve bakım sigortası)

ışsizlik parası II alırken, prensip olarak, eğer bir aile sigortası çerçevesinde bir sigorta mümkün değilse, yasal sağlık sigortasında ve sosyal bakım sigortasında zorunlu sigortalısınızdır. Toptan sağlık ve bakım sigortası primlerini ARGE, yasal olarak öngörülen tutarda öder. ışsizlik parası II’yi, kredi olarak veya evinizin ilk donatımı için veya sadece hamilelik ve doğum dahil kıyafet için veya birkaç gün sürecek sınıf gezileri için ödeme olarak alma durumunuz istisna kabul edilir. ARGE, sizi prensip olarak, ödeme almadan önce sağlık ve bakım sigortanızı yapmış olan yasal sağlık sandığına bildirir.

Krankenversicherungsbeginn (Sağlık sigortası başlangıcı)

ARGE, talep edilen ödemeye izin verildiğinde sizi sigortalar. Sigorta prensipte geriye dönük olarak ödeme alacağınız ilk gün ile başlar. Bu hususa, başvurunuzu gecikmeli olarak vermişseniz veya başvurunuzun işlemleri normalden uzun sürdüğünde dikkat etmeniz gerekir. Eğer bu zaman içinde sağlık sandığının ödemelerinden faydalanmanız gerekirse, sağlık sandığınız ile kendiniz ve sizinle ilgili kişiler için geçici bir sigorta koruması hakkında bir sözleşme yapmalısınız. Haksız ödeme alımında, ilgili kuruma, yapılan fazla ödemelerin dışında ayrıca sağlık ve bakım sigortası primlerini de iade etmeniz gerektiğini unutmayınız.

Kündigung und Wechsel der Krankenkasse (Sağlık sandığının iptali ve değiştirilmesi)

Mevcut sağlık sandığınıza iptali zamanında ihbar etmişseniz, başka bir sağlık sandığı seçebilirsiniz. Seçtiğiniz sağlık sandığına asgari 18 ay bağlısınızdır. Üyeliğinizi her defasında bir sonraki ayın bitiminde feshedebilirsiniz. Sağlık sandığınız prim oranınızı yükseltirse, özel bir fesih hakkına sahip olursunuz. Sandık seçiminin geçerliliğine ilişkin kararı sadece sağlık sandığı alır, ARGE değil. Tarımsal bir sağlık sandığının üyesi olarak başka bir sağlık sandığına geçemezsiniz. Sağlık sandığını değiştirmeniz halinde lütfen kurumunuza edim başvurunuz ile beraber – veya daha sonra yapılacak değişimde değişimden hemen sonra – yeni sağlık sandığının bir üyelik belgesini ibraz ediniz. Onay ve değişiklik bildiriminizden, hangi sağlık sandığında sigortalı olduğunuzu görebilirsiniz. ARGE tarafından sağlık sandığınıza, başlangıç ve bitiş ve ayrıca ödemenize ilişkin olası kesintiler bildirilir.

Seçim

L

Leistungen (Edimler)

ış arayanlar için temel teminat edimleri olarak ayni edalar, ARGE’deki bir muhatap vasıtasıyla bilgi, danışmanlık ve destek gibi hizmetler ve kazanç sağlayabilir yardıma muhtaç kişinin işe uyumunu ve kendisinin ve ihtiyaç birliği içinde yaşayan kişilerin geçimini temin edecek para ödemeleri vardır.

ış arama esnasındaki önemli edimler, aracılık ve danışmanlık, sürekli istisnai durum danışmanlığı (durum yönetimi), başvuru masraflarının ve tanıtım mülakatlarında yol masraflarının iadesi, eğitim çalışmalarına iştirak, (engelliler için) hareketli hale getirmeye yönelik yardımlar, mesleki eğitimin teşviki ve engelli insanların iş yaşamına katılımı, işverenlere uyum sübvansiyonları, iş bulma tedbirleri, iş fırsatları, iş yaratacak altyapı tedbirleri ve aracılık kuponlarıdır.

Ancak, iş yaşamına girişte yardım etmesi gereken edimler de vardır: Örneğin reşit olmayan veya engelli çocuklara danışmanlık yapılması veya ilgili bireylerin evde bakımı, borçlulara ve bağımlılara danışmanlık yapılması, psikososyal danışmanlık, işe alınma veya bağımsız çalışma durumunda giriş parası ve yaşa bağlı yarım gün çalışma yasası uyarınca edimler. Son olarak anılan örneklere ilişkin olarak bir hukuki hak ve talep yoktur.

Leistungsanspruch (Ödeme hak ve talebi)

ışsizlik parası II hakkına, kazanç sağlayabilecek, 15 ila 65 yaş altı tüm yardıma muhtaç kişiler, eğer Federal Almanya Cumhuriyeti içinde ikamet ediyorlarsa, sahiptirler. Yabancılara ek olarak bir faaliyette bulunma izni verilmiş olmalı veya verilebilir olmalıdır. Ödemeler ayrıca, kazanç sağlayabilecek yardıma muhtaç bir kişi ile ihtiyaç birliği içinde yaşayan, örneğin aile bireylerine de verilebilir. Yaşlılıktan dolayı emekli aylığı alan veya altı ayı aşkın bir süre örneğin bir hastane gibi yatılı bir tesiste bulunan kişilere ödeme yapılmaz. Ayrıca stajyerler, ilk ve orta öğrenim öğrencileriyle üniversite öğrencileri de prensipte ödeme almazlar.

Leistungsdauer (Ödeme süresi)

ışsizlik parası II, eğer örneğin yardıma muhtaç olma gibi hak koşulları sürekli olarak söz konusuysa, zaman olarak sınırsız ödenir. Bu yardıma muhtaçlığı kontrol edebilmek için ödemelere sadece altı aylık bir süre için izin verilir. Eğer daha işsizlik parası II için başvurunun verilmesi aşamasında, yardıma muhtaçlığın sadece kısa süreli olacağı anlaşılıyorsa, izin süresi ilgili şekilde kısaltılır. ıstisnai durumlarda bir uzatma da mümkündür.

Leistungsmissbrauch (Ödemenin kötüye kullanılması)

Ödemelerin kötüye kullanımı, vergi ödeyen toplumu korumak için özellikle elektronik bilgiişlem gibi modern yöntemlerle – ayrıca başka makamlar ve kurumlarla sıkı bir işbirliği halinde – ortaya çıkarılır, yoğun bir şekilde takip edilir ve soruşturulur.

Seçim

M

Maßnahmen bei einem Arbeitgeber / betriebliche Trainingsmaßnahme (Bir işverenin yanında çalışarak veya işletme içerisinde eğitim uygulaması yoluyla alınan mesleki eğitimler)

İşveren tarafın, işe yerleştirilecek adayın ilgili işyerinde gerekli olan mesleki bilgi ve eğitime (örneğin mesleki eğitim eksikliği gibi nedenlerle) sahip olup olmadığına dair şüphe ve kaygı duymasına rağmen, sosyal güvenlik kapsamında bir iş anlaşması yapmak istemesi durumunda, iş ve işçi bulma kurumu merkezi, işveren yanında çalışarak alınacak eğitimleri de destekleyebilmektedir.

Bazı durumlarda, bir işe yerleştirilmeniz konusunda size aracılık hizmeti sağlayan irtibat yetkiliniz, mesleki tecrübenizin yetersiz olduğunu tespit edebilir. Bu tip bir durumda, mesleki eğitim almanız ve tecrübe kazanmanız için, bir işverenin yanına yerleştirilebilmeniz de mümkündür.

Yukarıda belirtilen her iki durumun da, mutlaka iş bulmanız konusunda size yardım sağlayan irtibat yetkilisi tarafından kontrol edilmesi ve onaylanması gerekmektedir.

Söz konusu eğitim uygulamasının teşvik kapsamında olması ve gereken ödeme tahsisatının İş ve İşçi Bulma Merkezi tarafından sağlanması sebebiyle, söz konusu uygulama süresi boyunca ilgili işverenin tesisine gidiş gelişiniz sırasında ortaya çıkan ulaşım giderleriniz ve benzeri diğer masraflarınız, İş ve İşçi Bulma Merkezi tarafından karşılanabilmektedir.

Dikkat: Bağlı bulunduğunuz iş ve işçi bulma merkezine her hangi bir bildirimde bulunmadan ve uzlaşma sağlamadan, bir işverenin yanında iş anlaşması yapmadan çalışırsanız, bu durum yasadışı çalışma olarak kabul edilecektir ve cezai takibat uygulanacaktır! Lütfen, ayrıca aşağıda yer alan Deneme Çalışması bölümüne bakın.

Mehrbedarfe (Ek gereksinim)

Ek gereksinim, düzenli ödemeler ile karşılanamayan ek masraflar için kullanılan bir terimdir. Bu masraflar, toptan tutarlar şeklinde belirli koşullar altında karşılanabilirler – örneğin anne adayları için 13. hamilelik haftasından itibaren, kendi başına çocuk yetiştirenler için yaşa ve çocuk sayısına bağlı olarak, engelli insanlar için veya, eğer tıbbi gerekçeyle daha masraflı bir beslenme şekli gerekli olduğunda özel bir beslenme için. Geçimin sağlanması için bu ek gereksinim masraflarının toplamı, düzenli ödemeyi aşmamalıdır.

Meldepflicht (Görünme yükümlülüğü)

ış arayanlar için temel teminat edimlerini hak ettiğiniz süre esnasında ilgili kuruma veya kurumun başka bir şubesine şahsen gitmekle ve gerektiğinde, sizden talep edilmişse, bir doktor muayenesine veya psikolojik muayeneye gelmekle yükümlüsünüz. Bu tür bir talep, edim sürecindeki kararların hazırlanmasına ve ayrıca edim koşullarının, yani yardıma muhtaçlığın kontrol edilmesine de yarayabilir. ARGE, görünme talebinin, hastalık durumunda çalışılabilecek ilk güne kadar geçerli kalmasına karar verebilir. Bu durumda, çalışabilir olduğunuz ilk gün itibariyle şahsen gelme yükümlülüğünüz vardır. Bir itiraz durumunda da veya bir dava durumunda da bu görünme yükümlülüğü, ödemeyi talep ettiğiniz zaman için geçerlidir. Eğer bir mani durumunuz varsa, lütfen hemen kuruma haber veriniz ve sebep de gösteriniz, böylece yaptırımlar uygulanmaz.

Mietschulden (Kira borçları)

Kira borçları, bir kredi çerçevesinde üstlenilebilir. Bunun için önkoşul, aksi durumda evsiz kalma sonucunun doğması ve somut olarak beklenilen bir faaliyete başlanmasının bundan dolayı engellenmesidir. Eğer ayrı odalı bir yurtta veya mülkiyeti size ait bir dairede kalıyorsanız, barınma masraflarına, örneğin ipotek, emlak vergisi, bina sigortası, miras yoluyla geçen üst hakkından doğan faiz için ölçülü borç faizi gibi yükler ve örneğin kiralık dairelerde olduğu gibi ek masraflar dahildir. Ancak itfa (ödeme) faizleri masraf olarak kabul edilmezler, çünkü bunlar varlık oluşturmaya hizmet etmekte olup, bu, işsizlik parası II gibi bir bakım ediminin amacıyla bir araya getirilemez.

Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten (ışbirliği ve bildirim yükümlülüğü)

Ödeme talebinizi kontrol ve tespit edebilmek için işbirliğiniz gereklidir. Edim açısından önemli olan ve başvuru formunda belirtilen tüm gerçekleri belirtmelisiniz. Eğer üçüncü kişilerin vereceği bilgiler gerekiyorsa, bu kişilerin bilgi vermesini onaylamanız gerekir. Eğer belgeler veya yazılı kanıtlar gibi kanıt araçları gerekirse, bunların adlarını anmalı veya kendiniz bunları ibraz etmelisiniz. Bunun dışında, tarafınızdan verilen bilgilere ilişkin tüm değişiklikleri hemen ve talep edilmeden bildirmekle yükümlüsünüz. Ancak bu şekilde ödemeler doğru tutarda ödenebilir veya fazladan ödemeler engellenebilir. Bu husus, ödemelere ilişkin olarak geriye dönük etki eden değişikliklerin - örneğin bir maaşa geriye dönük olarak izin verilmesi gibi - ortaya çıkmasında da geçerlidir.

Mesleki bir faaliyete başladığınız anda bunu hemen bildirmelisiniz – ister serbest olarak çalışın, isterse de aile bireylerinden birine yardımcı olarak. Herhangi bir faaliyete başladığınızı sizin adınıza bildirmeye söz veren olası başka kişilere güvenmeyin. Bu konuyla ilgili olarak sadece siz yükümlüsünüz. Kazanç sağlayan yardımca muhtaç kişi olarak çalışamaz durumda hastalansanız da ve yeniden çalışabilir duruma gelseniz de, annelik parası veya benzeri edimler talep etseniz de veya alsanız da, her türden maaş alsanız da, özellikle de düşük kazanç sağlayabilme durumundan dolayı maaş talep etseniz de ve alsanız da, ya da adresiniz değişse de – lütfen her şeyi bize zamanında bildirin.

Evlendiğiniz zaman da, evlilik benzeri bir birlikteliğe veya (hayat) arkadaşlığına başlasanız da veya partnerinizden ayrılsanız da, geliriniz veya varlıklarınız ya da eşinizin, partnerinizin ve ihtiyaç birliği içindeki bireylerin gelirleri ve varlıkları değişse de, size veya eşinize, partnerinize veya hayat arkadaşınıza varlıklardan gelirler alacak kaydedilse de (örneğin faiz, kar payı) veya vergi iadeleri ödense de, bildirimde bulunmanız gerekir. Ayrıca yeni bir barınma yerine ilişkin anlaşma akdi durumunda, yeni barınma yerinin gider tutarına ilişkin ilgili kurumun taahhüdünün önceden ARGE’den alınması gerektiğini unutmayınız.

Lütfen değişikleri hemen bildiriniz ve verdiğiniz bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasına dikkat ediniz. Bu işbirliği yükümlülüğüne uymanız özellikle kendi menfaatinizedir. Eğer eksik ya da yanlış bilgiler verirseniz veya değişiklikleri bildirmezseniz veya gecikmeli olarak bildirirseniz, gerektiğinde haksız olarak almış olduğunuz ödemeleri iade etmekle kalmaz, ayrıca gerektiğinde usulsüzlük veya suç işlediğiniz kabul edilir. Aynı yükümlülükler, ihtiyaç birliği üyeleri ya da yasal temsilciler için de geçerlidir. ıhtiyaç birliğinin üyeleri için bildirim yükümlülüğü, ihtiyaç birliğinin temsilcisi tarafından da gerçekleştirilebilir.

Seçim

N

Notfälle (Acil durumlar)

Özel yaşam koşullarında acil durumların savuşturulması için ayni veya parasal bir ödeme, bir kredi şeklinde verilebilir. Bu kredi daha sonra aylık düzenli ödemenin ödenmesi esnasında kesinti şeklinde itfa edilir (ödenir).

Seçim

O

Ortsabwesenheit (Bulunduğunuz Yerden Ayrılma)

İşsizlik parası yardımı (ALGII) uygulaması kapsamında, yardıma muhtaçlık durumunun, mümkün olan en kısa sürede düzeltilmesi amacıyla, yardım almakta olan kişiler için gün içerisinde posta yoluyla ulaşılabilir olmaları mecburiyeti bulunmaktadır.

Bir seyahat yapmanızın gerekmesi veya tatile çıkmak istemeniz durumunda, öncelikle bu durumu bağlı bulunduğunuz iş ve işçi bulma kurumu merkezine bildirmeniz ve burada bulunamayacağınız süre için mutlaka başvuruda bulmanız gerekmektedir. Başvurunuz alındıktan sonra, bağlı bulunduğunuz yetkili memur tarafından yapacağınız tatilin her hangi bir işe istihdam edilmenizi veya mesleki eğitime katılmanızı engelleyip engellemediğini inceleyecektir. Eğer burada bulunmadığınız süre, her hangi bir mesleki entegrasyon programına veya meslek eğitimi katılımına engel teşkil etmiyorsa, burada bulunamayacağınız süre genellikle onaylanır. Bir yıl içerisinde, izinli ve onaylı seyahat nedeniyle en fazla 21 gün süreyle daimi ikametgah yerinizde bulunmayabilirsiniz. Seyahat sonrasında geri döndüğünüzü, derhal ve geciktirmeden, bağlı bulunduğunuz iş ve işçi bulma merkezinize mutlaka bildirmeniz gerekmektedir.

Dikkat: İzin ve onay almadan seyahate çıkarsanız ve bu durumun tespit edilmesi halinde, burada bulunmadığınız süre boyunca, almakta olduğunuz işsizlik parası yardımı (ALGII) kesilir, ayrıca hastalık ve sağlık sigortanız geçerli olmaz.

Seçim

P

Pfändung (Haciz)

Geçimin sağlanmasının temini için olan ödemeler prensip olarak haczedilemezler ve bu yüzden devredilemezler veya rehin edilemezler. Sizin için olan ödeme, bir para kurumundaki bir hesaba havale ediliyorsa, ödeme tutarı ancak alacak dekontundan yedi takvim günü sonra haczedilebilir veya para kurumunuzun bir alacağı ile mahsup edilebilir. Bu zaman aralığı içinde para enstitüsü size ödemeyi ödemek zorundadır.

Probearbeit (Deneme Çalışma Süresi)

Genellikle bir işe başlarken, önce işverenle “Deneme Çalışması” uygulaması yapılıyor. Bağlı bulunduğunuz iş bulma kurumuna veya iş ve işçi bulma merkezine bildirmeden ve onay almadan, yapacağınız deneme çalışmaları, yasadışı çalışma olarak değerlendirilecek ve hakkınızda yasal işlem yapılabilecektir. Bu tip bir durumda, eğer ilgili işyerinde yaralanırsanız veya kaza geçirirseniz, geçerli hiçbir kaza sigortanız olmayacak ve öngörülmesi mümkün olmayan neticelere neden olabilecektir.

Dolayısıyla size, her hangi bir “Deneme Çalışması” önerilmesi durumunda, lütfen derhal öncelikle bağlı bulunduğunuz yetkili iş bulma görevlinizle irtibata geçin. Yetkili iş bulma görevliniz, sizin açınızdan tamamlayıcı olarak bir işverenin yanında çalışmanın veya bir işyerinde verilen eğitime katılımın geçerli olup olmadığını inceleyecektir. İşbu kapsamda, yaptığınız başvuru üzerine oluşacak masrafların üstlenilmesi mümkün olabilecek ve işbu deneme çalışmasının sizin açınızdan hiçbir olumsuz netice yaratmaması için, iş ve işçi bulma merkezi tarafından ilgili işverenle yazılı olarak iletişime geçilmesi sağlanacaktır.

1-2 günlük “Deneme Çalışmalarında” istihdamın uygun olup olmadığının tespit edilmesi için, iş ve işçi bulma merkezine “Genişletilmiş İş Görüşmesi” olarak bildirilebilir ve işbu kapsamda, başka hiçbir evrak ve belge gerekli değildir.

Seçim

R

Regelleistung (Düzenli ödeme)

Düzenli ödeme olarak anılan ödeme, beslenme, vücut bakımı, ev eşyaları ve günlük hayattaki ihtiyaçlar yanında, kültürel toplumsal yaşama katılımı da içine alır. Bu ödeme, günlük hayatın sürekli ve bir defalık masraflarını toptan karşılar. Tam düzenli ödemeyi kendi başına kalanlar, kendi başına çocuk yetiştirenler ve partnerleri reşit olmayan kişiler alır.

Seçim

S

Sachleistungen (Ayni edalar)

Düzenli ödemeler, eğer ödenen ödemeler, ekonomik olmayan davranış tarzı sebebiyle fazla hızlı tüketiliyorsa, komple veya kısmi olarak kuponlar şeklinde ayni edalar olarak da ödenebilirler. Bu tür ekonomik olmayan davranış tarzı, ödemeleri tekrarlı olarak ödendikten kısa sonra tükettiğiniz zaman söz konusudur. Aynı şey, hayatınızı idare etmek için olan masraflar size ait ödemeye uygun olmadığında ve sizin bu yüzden ek bir krediye başvurmanız halinde de geçerlidir.

Sanktionen (Yaptırımlar)

Teşvik etme ilkesi yanında eşit ölçüde talep etme ilkesi de bulunmaktadır. Bu yüzden yardıma muhtaçlık durumunuzu ortadan kaldırmak için somut adımlar atmakla yükümlüsünüz. Bu suretle kazanç sağlayamama durumunuzun sona erdirilmesi için çaba göstermeli aktif olarak bu hedefi gözeten tüm tedbirlere ilişkin işbirliği göstermelisiniz. Eğer gerekçesiz olarak bu yükümlülüğü yerine getirmezseniz, bu, kesintiler ve hatta ödemelerin tamamen iptali şeklindeki geniş kapsamlı yaptırımları beraberinde getirir. Bu ayrıca, örneğin beklenen bir işe alma tedbirinin yarıda kesilmesi veya görünme talebine uyulmaması gibi başka yükümlülük ihlallerinde de geçerlidir.

Sanktionen bei pflichtwidrigem Verhalten (Yükümlülüklere aykırı davranışlarda yaptırımlar)

Eğer hukuki sonuçlara ilişkin açıklama yapılmış olmasına rağmen teklif edilen bir işe alma sözleşmesini akdetmeyi, işe alma sözleşmesinden doğan yükümlülükleri yerine getirmeyi, beklenilen bir işe, beklenilen bir eğitime veya iş fırsatına (iş bulma tedbirini) başlamayı veya sürdürmeyi ya da kamu yararına olan beklenen bir işi yapmayı reddederseniz, yaptırımlar devreye girer. Yaptırımların devreye girmesi halinde aylık düzenli ödeme, birinci aşamada yüzde 30 oranında kesilir. Ayrıca buna bağlı olarak işsizlik parası alımında öngörülen sınırlı zam da alınamaz.

Yaptırımlar ayrıca, 18 yaşınızı doldurmanıza rağmen gelirinizi veya varlıklarınızı, işsizlik parası II’ye ilişkin hakkınızı veya bu işsizlik parasının artışını sağlamak için kasıtlı şekilde düşürmeniz halinde, hukuki sonuçlara ilişkin olarak bilgilendirilmenize rağmen ekonomik olmayan davranışlarınızı değiştirmemeniz, örneğin sürekli haksız şekilde yüksek telefon veya elektrik masraflarınız olması, bir tazminatsız süre sebebiyle hakkınızın dondurulmuş olması veya iptal edilmiş olması sebebiyle işsizlik parası almamanız halinde veya bir işsizlik parası hakkının dondurulmasına veya iptaline sebebiyet verecek şekilde, tazminatsız bir sürenin başlaması için koşulları yerine getirmeniz halinde de ortaya çıkar.

Sanktionen bei Abbruch von Eingliederungsmaßnahmen (ışe alma tedbirlerinin kesilmesi halinde yaptırımlar)

ışe alınma ile ilgili beklenen bir tedbiri yarıda kestiğinizde veya kesintiye sebebiyet verdiğinizde, bir yükümlülük ihlali söz konusudur. Bu örneğin, kusurlu şekilde tedbirin işleyişini olumsuz etkilediğinizde, tedbirin başarısını tehlikeye attığınızda veya sizin kalmanız, tedbirin uygulayıcısı tarafından beklenemediğinde – örneğin tekrarlı olarak mazeretsiz gelmeme, ders veya işletme düzeninin ağır şekilde dikkate almama gibi – söz konusudur.

Sanktionen bei Verletzung der Meldepflicht (Görünme yükümlülüğünün ihlali halinde yaptırımlar)

Eğer kurumunuza şahsen gelme talebine veya bir hekim tarafından yapılacak bir muayeneye veya bir psikolojik muayene terminine, önemli bir gerekçe olmaksızın, uymazsanız, işsizlik parası II, gerektiğinde sınırlı zammın iptali ile beraber, işsizlik parası alınmasından sonra, bir birinci aşamada ölçü kabul edilen düzenli ödemenin yüzde onu oranında kesilir.

Sanktionen bei wiederholter Pflichtverletzung (Tekrarlı yükümlülük ihlali halinde yaptırımlar)

Eğer tekrarlı olarak yükümlülüklerinizi ihlal ederseniz, işsizlik parası II ek olarak, size ilişkin düzenli oranın yüzde 30’u oranında kesintiye uğrar. Bu durumlarda örneğin ek gereksinimler, barınma ve yakıt masrafları ve diğer ihtiyaçlar gibi ödemeler de bundan etkilenebilir. Düzenli ödemenin yüzde 30’dan fazla düşürülmesi halinde, ölçülü bir kapsamda tamamlayıcı ayni edalar eda edilebilir. Görünme yükümlülüğünün tekrarlı olarak ihlalinde, işsizlik parası II, ek olarak her defasında yüzde on oranında düşürülür.

Sanktionsdauer (Yaptırım süresi)

Yükümlülük ihlalinin arada sona erdirilip erdirilmediğinden bağımsız olarak ödemelerin düşürülmesi veya iptali her defasında üç aylığına gerçekleştirilir. Eğer bu süre içinde yeniden bir yükümlülük ihlali gerçekleşirse, birinci üç aylık yaptırım süresi ile kısmen kesişebilecek olan yeni bir üç aylık yaptırım süresi yürürlüğe girer.

Sanktionen bei Sozialgeld (Sosyal yardım parasında yaptırımlar)

Sosyal yardım parası alan kişilere karşı, çağrılmış olmalarına ve yazılı olarak hukuki sonuçlara ilişkin olarak bilgilendirilmiş olmalarına rağmen, kurumun, şahsen başvuru yapma ve gerektiğinde bir doktor muayenesine veya psikolojik muayeneye gelme talebine uymamaları halinde yaptırım uygulanır. Ayrıca 18 yaşını doldurduktan sonra gelirinizi veya varlıklarınızı, sosyal yardım parasına ilişkin hakkı veya tutarı etkilemek için düşürürseniz veya hukuki sonuçlarına ilişkin olarak bilgilendirilmenize rağmen ekonomik olmayan davranışınızı değiştirmezseniz, yaptırımlar olacağını hesaba katmalısınız.

Sanktionen - wichtiger Grund (Yaptırımlar – önemli sebep)

Yaptırımlar, eğer davranışınız için önemli bir sebebiniz varsa, uygulanmazlar. Önemli bir sebep, bireysel menfaatlerinizin ağırlığı, genelin menfaatlerine göre sizin yararınıza ağır bastığında söz konusudur. Beklenilirliğe ilişkin açık hükümler sebebiyle kazanç sağlayıcı bir faaliyetin reddedilmesine ilişkin önemli sebepler sadece istisnai durumlarda kabul edilirler. Bir işin bırakılması veya reddedilmesi için önemli bir sebep, örneğin bir işin yapılması, üç yaşın altında bir çocuğun yetiştirilmesini tehlikeye soktuğunda, aile üyelerinden birinin bakımı, bir işin icrası ile uygun düşmüyorsa ve bakım başka şekilde temin edilemiyorsa veya siz, belirli işler için bedensel, ruhsal veya zihinsel olarak yapabilecek durumda değilseniz, söz konusudur.

Yeni işyerine mesafenin daha yüksek bir zaman sarfiyatına bağlı olması, daha az uygun çalışma koşullarıyla bir faaliyetin teklif edilmesi veya faaliyetin şimdiye kadar olan kalifikasyonunuza uymaması, önemli sebep olarak kabul edilmez.

Sonderregelungen für Sanktionen bei unter 25-Jährigen (25 yaş altındakilerde yaptırımlar için özel düzenlemeler)

Eğer 15 ila 25 yaş altı yaşındaysanız, görünme talebine gecikme hariç olmak üzere yükümlülük ihlallerinde, yaptırım süreleri için, iş arayanlar için temel teminattan para ödemeleri alamazsınız. Geçiminize ilişkin tamamlayıcı yardım almaya hakkınız da yoktur. Bu durumda sadece barınma ve yakıt için olan masraflar karşılanır ve düzenli olarak doğrudan ev sahibine ödenir. Bunun yanında tamamlayıcı olarak ayni değerler veya parasal değerler şeklinde edimler alabilirsiniz.

Sozialgeld (Sosyal yardım parası)

Kazanç sağlayabilir bir yardıma muhtaç ile beraber bir ihtiyaç birliğinde yaşayan kazanç sağlayamaz yardıma muhtaçlar, geçiminin teminatı için, eğer ki onikinci sosyal yasa kitabı (SGB XII) uyarınca ödeme hakkına sahip değillerse, ödeme olarak sosyal yardım parası alırlar. Talep hakkına ayrıca, süresi belli şekilde kısmi veya tam kazanç düşüşü sebebiyle aylık alanlar da sahiptir. Tam kazanç düşüşü sebebiyle sürekli olarak aylık alanların veya 65 yaşını dolduranların oluşturduğu ihtiyaç birliğinin üyeleri, sosyal yardım parası hakkına sahip değillerdir.

Sosyal yardım parası, geçimin temini için olan ödemeleri, geçime ek gereksinimler için ödemeleri, barınma ve yakıt için ödemeleri ve istisnai durumlarda mutlak bir ihtiyacın mevcut olması durumunda bir kredinin verilmesini kapsar. ışsizlik parası alındıktan sonra bir zammın ödenmesine hak, burada mevcut değildir. Düzenli ödemenin ve ek gereksinimlerin tutarı, işsizlik parası II’nin tutarına denktir.

Seçim

T

Tagespendelbereich (Günlük İşe Gidiş Geliş Süresi)

Sosyal Güvenlik Yasasının Üçüncü Cildinde (§140SGBIII), bir işverenin yanında çalışmak için ne kadar süreli bir seyahatin makul olarak kabul edilebileceği belirtilmiştir.

Günde en az 6 saatlik çalışma gerektiren tam gün çalışma uygulamalarında, günlük işyerine gidiş geliş süresi toplamı (özel otomobille veya kamusal yakın mesafe yolcu taşıma hizmetleri vasıtasıyla), 2,5 saate kadar makul kabul edilir.

Günde en fazla 6 saatlik çalışma gerektiren kısmi zamanlı çalışma uygulayan işyerlerine, günlük gidiş geliş süresi toplamı, en fazla 2 saate kadar makul kabul edilir.

Seçim

U

Umzug (Taşınma)

Taşınma durumunda ARGE, ev tedarik masraflarını, taşınma masraflarını ve kira depozitosunu sizin için karşılar. Ancak bunun için yeni bir kiralayan ile anlaşma akdinden önce, belediye kurumunun, yeni barınma için giderleri karşılayacağına dair taahhüdünü almanız gerekir. Bu taahhüt prensipte, taşınma gerekliyse ve yeni barınma yeri için masraflar ölçülüyse, verilir. Eğer öngörülen kullanım farklı şekilde muhafazaya alınmamışsa, ilgili ödemeler doğrudan kiralayana veya bir başka yetkili alıcıya da yapılabilir.

Unterkunft und Heizung (Barınma ve yakıt)

Ölçülü barınma masraflarını ve yakıt masraflarını ARGE, gerçek giderler tutarında üstlenir. Masrafların ölçülülüğü, örneğin aile üyelerinin sayısına göre ve yaşa, ikamet edilen odaların sayısı, yerel kira seviyesine ve yerel ev piyasasının imkanlarına göre belirlenir. Taşınma sadece, daire ölçüsüz şekilde büyükse ve giderler ölçüsüz şekilde yüksekse, söz konusudur. Daha küçük veya ucuz dairelere taşınmalar bu nedenle – eğer olacaksa – istisnai durumlarda söz konusudur.

Urlaub (Tatil)

Seyahat ettiğinizde veya tatile çıktınızda Sosyal Güvenlik Yardımı (ALGII) almaya devam edebilmeniz için, seyahate veya tatile çıkmadan önce, mutlaka İkamet Adresinde Bulunmama başvurusu yapmış olmanız gerekmektedir.

Seçim

V

Vermittlungsbudget (İşe Yerleştirme Bütçesi)

İşe yerleştirme bütçesi, mesleki entegrasyonunuzu sağlamaya yönelik olarak düşünülmüştür. Bağlı bulunduğunuz yetkili iş bulma görevlisi ile yaptığınız ön görüşmenin ardından, yapacağınız iş başvurusu görüşmesi kapsamında, başvuru masrafları ve seyahat giderleri gibi harcamalarınız, tarafımızdan üstlenebilecektir. Ancak, yetkili iş bulma görevliniz tarafından bu çaba ve gayretlerinizin mesleki entegrasyonunuz kapsamında makul ve hedefe odaklı olduğunun onaylanması, önemlidir.

İşe kabul edildiğiniz ve iş anlaşması imzalayacağınız bir işyerinin, öngörülen makul Günlük İşe Gidiş Geliş Süresi sınırları dahilinde olmaması durumunda, işi kabul etmeden ve resmi işlemlere başlamadan önce, işbu kapsamda öncelikle gereken başvuruyu yapmış ve onay almış olmanız kaydıyla, taşınma giderleriniz ve diğer masraflarınız, tarafımızdan üstlenilebilir.

Vermittlungsvorschlag (İşe Yerleştirme Teklifi)

Bilgi ve yeteneklerinizin, işveren tarafından söz konusu iş pozisyonu için gerekli olduğu belirtilen şartlara uygun olması ve bunları karşılaması durumunda, iş bulma konusunda size aracılık hizmeti sağlayan kurumun veya iş ve işçi bulma merkezinin yetkili görevlileri tarafından düzenlenen ve size tebliğ edilen İşe Yerleştirme Teklifleri, sizin için bağlayıcılık özelliği taşıyan bir iş teklifidir.

Bir işe yerleştirme teklifinde belirtilen yasal sonuç ve neticeler uyarınca, ilgili iş başvurusunun mutlaka gerekli şekilde yerine getirilmesi zorunludur. Aksi takdirde, yasal Yaptırım ve Müeyyideler uygulanabilir.

Prensip itibarıyla, işe yerleştirme teklifi uyarınca yapmanız gereken iş başvurusunu yerine getirip getirmediğinizi, bağlı bulunduğunuz yetkili iş bulma görevlisine mutlaka bildirmeniz gerekmektedir.

Vermögen (Varlık)

Varlıklar, bir kişinin para ile ölçülebilir tüm mallarının toplamıdır – bu, varlığın yurtiçinde veya yurtdışında olmasından bağımsızdır. Buna nakit para, örneğin kıymetli evrak gibi (tasarruf) mevduatlar(ı), yapı tasarrufu mevduatları, hisse ve fon payları, aynı şekilde alacaklar, menkul varlıklar, ev ve arsa mülkiyeti ve ayrıca gayrimenkullara ilişkin diğer ayni haklar dahildir. Dikkate alınması gereken prensip olarak kendinize ait değerlendirilebilir varlıklar ve sizinle ihtiyaç birliği içinde yaşayan üyelerin varlıklarıdır.

Varlık, geçim için kullanılabildiğinde veya parasal değeri kullanım, satma, ödünç verme veya kiralama yoluyla geçim için kullanılabilir hale getirildiğinde değerlendirilebilir özelliktedir. Sahibinin üzerinde serbest tasarruf hakkına sahip olmadığı varlıklar değerlendirilemez – örneğin varlıkların haczedilmiş olması durumunda. Dikkate alınacak varlığın tespiti için olan ek karar belgesi, değişik varlık türlerinin kaydını öngörür: cari hesaplardaki, tasarruf cüzdanlarındaki, yapı tasarrufu anlaşmalarındaki, tasarruf belgelerindeki varlıklar veya diğer kıymetli evrak (örneğin hisseler, fon payları) ve ayrıca birikimli hayat sigortaları, gayrimenkullar ve mülkiyeti size ait daireler şeklindeki varlıklar.

Her türlü varlığı, başvuruda ya da dikkate alınacak varlık